Huishoudelijkregelement

Den Dungk Basketball

Artikel 1

Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden, die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden.

In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.

 

Artikel 2

 1. Nieuwe leden kunnen het huishoudelijk reglement lezen op onze website.
 2. De statuten liggen voor een ieder ter inzage bij het secretariaat.

Artikel 3

De verplichte tenue kleuren van de vereniging: Zwart/wit shirt, zwart/wit short. Per team kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

 

Tenues en eventueel andere wedstrijdbescheiden (zoals sporttassen, inloopshirts, scheidsrechters tenue etc.) worden aan competitie-spelende leden per team door de vereniging in bruikleen gegeven. De tenues en voorgenoemde bescheiden blijven eigendom van de vereniging, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken met instemming van het bestuur.

 

Reserve-tenues die bij uitwedstrijden gedragen moeten worden, zijn niet zwart/wit.

Lidmaatschap

 

Artikel 4

Leeftijdsgrenzen voor competitie-spelenden worden bepaald door de Basketbalbond en zijn als volgt:

 1. U10: jonger dan 10 jaar
 2. U12: jonger dan 12 jaar
 3. U14: jonger dan 14 jaar
 4. U16: jonger dan 16 jaar
 5. U18: jonger dan 18 jaar
 6. U20: jonger dan 20 jaar
 7. U22: jonger dan 22 jaar
 8. Senioren

De leeftijd wordt gemeten op 1 januari in het betreffende competitieseizoen.

Artikel 5

Leden zijn zij, die zich schriftelijk, door middel van een aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie hebben gemeld en door het bestuur zijn aangenomen.

Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar moet het aanmeldingsformulier mede-ondertekend zijn door ouder of verzorger.

Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft het aspirant-lid aan, ermee in te stemmen dat contributie, boetes en andere financiële verplichtingen van hem jegens de vereniging met automatische incasso zullen worden geïnd.

 

Artikel 6

Alle leden zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap, uit te voeren. Deze taken zijn: timen, scoren, fluiten, 24-sec. operator en zaalwacht.

Bovendien dienen alle leden, indien zij daartoe gerechtigd zijn (16 jaar), het BS2scheidsrechters-diploma te behalen. Het spelregelbewijs dient behaald te worden voor een leeftijd van 14 jaar.

 

Artikel 7

Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode, e-mailadres en telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.

 

Artikel 8

Het lidmaatschap eindigt door: a) overlijden

 1. schriftelijke opzegging aan het bestuur.
 2. opzegging door de ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. opzegging (royement) door het bestuur.

 

Contributie

 

Artikel 9

De hoogte van de contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. De contributie wordt vastgesteld als een jaarcontributie. De contributieregeling wordt door het bestuur aan de leden bekend gemaakt.

 

Artikel 10

De betalingswijze is als volgt:

Elk nieuw lid betaalt € 7,50 inschrijfgeld.

In de maanden juni/juli wordt een voorschot van € 80,- geïnd van seniorenleden en een bedrag van € 60,- van jeugdleden tot en met U20. De rest van de contributie wordt in 2 gelijke termijnen geïnd, te weten in oktober/november na de jaarvergadering en in januari/februari.

Leden die zich niet tijdig vóór 1 juni vóór het komende seizoen bij de ledenadministratie hebben afgemeld, worden automatisch ingeschreven voor het nieuwe seizoen en zijn daarom een volledige jaarcontributie verschuldigd.

 

Het bestuur

 

Artikel 11

Het bestuur bestaat uit 7 leden, te weten:

 • een voorzitter;
 • een secretaris;
 • een penningmeester;
 • een wedstrijdsecretaris; • een lid technische zaken;
 • een lid breedtesport.
 • een lid PR en sponsoring

De voorzitters van de subcommissies of werkgroepen nemen op uitnodiging van het bestuur deel aan de bestuursvergadering.

De leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden, afhankelijk van de functies en persoonlijke bekwaamheden van de betrokkenen.

 

Artikel 12

De leden van de commissies of werkgroepen zijn, zonder toestemming van de penningmeester, niet gerechtigd om de vereniging financieel te binden.

 

Boetes en straffen

 

Artikel 13

Boetes, opgelegd door de Bond en/of de Afdeling aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen van leden/vrijwilligers, worden op de leden/vrijwilligers verhaald. Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden/vrijwilligers, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

 

Artikel 14

Bij het nalaten van de verplichtingen welke verbonden zijn aan het lidmaatschap (artikel 6), legt het bestuur boetes op, tenzij van overmacht sprake is. Een en ander ter beoordeling van het bestuur.

De hoogte van de boetes wordt bepaald door de Algemene ledenvergadering.

 

In de Algemene Ledenvergadering van september 2009 zijn de boetes als volgt vastgesteld.

Eerste maal niet opkomen: € 10,00 boete plus informeren van de coach;

Tweede maal niet opkomen: € 20,00 boete plus schorsing 1 thuiswedstrijd;

Derde keer niet opkomen € 25,00 boete plus schorsing voor 1 thuiswedstrijd en een gesprek met het bestuur (over mogelijke schorsingen)

 

De vergoeding voor waarneming bij niet-opkomen van een ander lid wordt vastgesteld op € 5,00.

Bij het herhaaldelijk nalaten van de bedoelde verplichtingen kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Artikel 15

Boetes worden geïnd door middel van automatische incasso. Het terug laten draaien van een automatische incasso kan voor het bestuur aanleiding zijn om over te gaan tot schorsing of royement van het betrokken lid.

 

Aansprakelijkheid en verzekering

 

Artikel 16

Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem/haar aan de vereniging toegebracht.

 

Artikel 17

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van leden en bestuursleden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van hun bevoegdheden.

 

Artikel 18

Leden kunnen geen verbintenissen aangaan namens basketbalvereniging Den Dungk.

 

Artikel 19

De vereniging is voor ontvreemding of wegraken van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.     

Artikel 20

Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is gedurende trainingen, wedstrijden en andere activiteiten welke direct verband houden met het lidmaatschap van de basketbalvereniging, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan en komen naar de plaats waar deze activiteiten plaatsvinden.

 

Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris van de vereniging.

De polisvoorwaarden zijn aanwezig bij het secretariaat.

 

Leden die niet bij de NBB geregistreerd zijn zoals Mini Dungkers, aspirantleden en recreantleden vallen niet onder de verzekering. Deelname aan het basketbal geschiedt daarom geheel op eigen risico.

Diversen

 

Artikel 21

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata, geboorteplaats, geslacht alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk emailadres(sen) van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens zonder een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op bezwaar gebeurt voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder aan de bond, en aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting. Het privacy statement van de vereniging is op de website geplaatst.

 

Artikel 22

De vereniging kent een beleid mbt goed gedrag waaronder tegengaan van pesten en seksuele intimidatie; dit beleid is gepubliceerd op de website; bij een vertrouwenspersoon kunnen leden indien noodzakelijk terecht. De vereniging hanteert Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG).De vertrouwenspersoon zorgt er voor dat vrijwilligers een VOG ondertekenen.

 

Artikel 23

Elk team kiest uit haar midden een aanvoerder en contactpersoon.

De aanvoerder is verantwoordelijk voor:

 1. het goed functioneren van het team( in geval van jeugdteams ligt die verantwoordelijkheid bij de trainer/coach)

De contactpersoon is verantwoordelijk voor:

 1. de uitvoering van de door het bestuur aan het team opgedragen taken door geefluik richting bestuur van hetgeen er leeft binnen het team (in geval van jeugdteams zijn dit meestal ouders)

Artikel 24

Aspirant-leden kunnen drie trainingen meedoen bij wijze van introductie. Uiterlijk na drie trainingen beslissen zij over hun lidmaatschap. Aan deze introductie zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden.

 

Artikel 25

Een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan worden gedaan door het bestuur en door de leden. Voorstellen van de leden dienen tenminste 5 dagen voor de algemene ledenvergadering ingediend te zijn bij het bestuur.

 

Artikel 26

Een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement is aangenomen indien ten minste de helft van het aantal aanwezige leden op de algemene ledenvergadering voor dit voorstel is.

 

Artikel 27

Wijzigingen van dit Huishoudelijk Reglement moeten door het bestuur aan haar leden bekend worden gemaakt. Deze bekendmaking geschiedt door opneming van het nieuwe reglement in Dungknews en plaatsing op de website van de vereniging.

 

Artikel 28

In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.