Lid worden

Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 en wordt verrekend met de eerst volgende incasso van de contributie.
Competitie spelende leden zijn verplicht ondersteunende taken te verrichten (tafeldiensten / fluiten).
De contributie wordt in 3 termijnen via automatische incasso geïnd. Voor regeling omtrent incasso’s,
aan- en afmeldingen wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1
Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden, die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze misdragen, kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd geschorst worden.
In zeer ernstige gevallen, zo het bestuur daartoe met meerderheid van stemmen beslist, kan tot royement worden overgegaan.

Artikel 2
a) Nieuwe leden kunnen het huishoudelijk reglement lezen op onze website.
b) De statuten liggen voor een ieder ter inzage bij het secretariaat.

Artikel 3
De verplichte tenue kleuren van de vereniging: Zwart/wit shirt, zwart/wit short.
Per team kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Tenues en evt andere wedstrijd bescheiden worden aan competitiespelende leden per team door de vereniging in bruikleen gegeven. De tenues en bescheiden blijven eigendom van de vereniging, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken met instemming van het bestuur.

Reserve-tenues die bij uitwedstrijden gedragen moeten worden, zijn niet zwart/wit.

Lidmaatschap

Artikel 4
Leeftijdsgrenzen voor competitie-spelenden worden bepaald door de Basketbalbond en zijn als volgt:
a) U10: jonger dan 10 jaar
b) U12: jonger dan 12 jaar
c) U14: jonger dan 14 jaar
d) U16: jonger dan 16 jaar
e) U18: jonger dan 18 jaar
f) U20: jonger dan 20 jaar
g) U22: jonger dan 22 jaar
h) Senioren

De leeftijd wordt gemeten op 1 januari in het betreffende competitieseizoen.

Artikel 5
Leden zijn zij, die zich schriftelijk, door middel van een aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie hebben gemeld en door het bestuur zijn aangenomen.
Bij leden die jonger zijn dan 18 jaar moet het aanmeldingsformulier mede-ondertekend zijn door ouder of verzorger.
Met de ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft het aspirant-lid aan, ermee in te stemmen dat contributie, boetes en andere financiële verplichtingen van hem jegens de vereniging met automatische incasso zullen worden geïnd.

Artikel 6
Alle leden zijn verplicht de taken, verbonden aan het lidmaatschap, uit te voeren. Deze taken zijn: timen, scoren, fluiten, 24-sec. operator en zaalwacht.
Bovendien dienen alle leden, indien zij daartoe gerechtigd zijn (16 jaar), het BS2-scheidsrechters-diploma te behalen. Het spelregelbewijs dient behaald te worden voor een leeftijd van 14 jaar.

Artikel 7
Alle leden zijn verplicht veranderingen in adres, woonplaats, postcode, e-mailadres en telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan de ledenadministratie door te geven.

Artikel 8
Het lidmaatschap eindigt door:
a) overlijden
b) schriftelijke opzegging aan het bestuur.
c) opzegging door de ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
d) opzegging (royement) door het bestuur.

Contributie

Artikel 9
De hoogte van de contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld op voorstel van het bestuur. De contributie wordt vastgesteld als een jaarcontributie. De contributieregeling wordt door het bestuur aan de leden bekend gemaakt.

Artikel 10
De betalingswijze is als volgt:
Elk nieuw lid betaalt € 7,50 inschrijfgeld.
In de maanden juni/juli wordt een voorschot van € 70,00 geïnd van seniorenleden en een bedrag van € 50 van jeugdleden tot en met U14. De rest van de contributie wordt in 2 gelijke termijnen geïnd, te weten in oktober na de jaarvergadering en in januari/februari.
Leden die zich niet tijdig vóór 1 juli vóór het komende seizoen bij de ledenadministratie hebben afgemeld, worden automatisch ingeschreven voor het nieuwe seizoen en zijn daarom een volledige jaarcontributie verschuldigd.

Het bestuur

Artikel 12
Het bestuur bestaat uit 7 leden, te weten:
• een voorzitter;
• een secretaris;
• een penningmeester;
• een wedstrijdsecretaris;
• een lid technische zaken;
• een lid breedtesport.
• een lid PR en sponsoring

De voorzitters van de subcommissies of werkgroepen nemen op uitnodiging van het bestuur deel aan de bestuursvergadering.
De leden van het bestuur verdelen onderling de werkzaamheden, afhankelijk van de functies en persoonlijke bekwaamheden van de betrokkenen.

Artikel 13
De leden van de commissies of werkgroepen zijn, zonder toestemming van de penningmeester, niet gerechtigd om de vereniging financieel te binden.

Boetes en straffen

Artikel 14
Boetes, opgelegd door de Bond en/of de Afdeling aan de vereniging, welke het gevolg zijn van overtredingen van leden/vrijwilligers, worden op de leden/vrijwilligers verhaald.
Op schriftelijk verzoek vergezeld van een uitvoerige argumentatie van de betrokken leden/vrijwilligers, kan het bestuur beslissen de boete ten laste van de vereniging te laten komen.

Artikel 15
Bij het nalaten van de verplichtingen welke verbonden zijn aan het lidmaatschap (artikel 6), legt het bestuur boetes op, tenzij van overmacht sprake is. Een en ander ter beoordeling van het bestuur.
De hoogte van de boetes wordt bepaald door de Algemene ledenvergadering.

In de Algemene Ledenvergadering van september 2009 zijn de boetes als volgt vastgesteld.
Eerste maal niet opkomen: € 10,00 boete plus informeren van de coach;
Tweede maal niet opkomen: € 20,00 boete plus schorsing 1 thuiswedstrijd;
Derde keer niet opkomen € 25,00 boete plus schorsing voor 1 thuiswedstrijd en een gesprek met het bestuur (over mogelijke schorsingen)

De vergoeding voor waarneming bij niet-opkomen van een ander lid wordt vastgesteld op € 5,00.

Bij het herhaaldelijk nalaten van de bedoelde verplichtingen kan het bestuur overgaan tot schorsing of royement.

Artikel 16
Boetes worden geïnd door middel van automatische incasso. Het terug laten draaien van een automatische incasso kan voor het bestuur aanleiding zijn om over te gaan tot schorsing of royement van het betrokken lid.

Aansprakelijkheid en verzekering

Artikel 17
Ieder lid is aansprakelijk voor de schade door hem/haar aan de vereniging toegebracht.

Artikel 18
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door gedragingen van leden en bestuursleden, indien deze gedragingen niet vallen binnen de formele kring van hun bevoegdheden.

Artikel 19
Leden kunnen geen verbintenissen aangaan namens basketbalvereniging Den Dungk.

Artikel 20
De vereniging is voor ontvreemding of wegraken van eigendommen van leden of derden niet aansprakelijk.

Artikel 21
Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering welke van kracht is gedurende trainingen, wedstrijden en andere activiteiten welke direct verband houden met het lidmaatschap van de basketbalvereniging, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan en komen naar de plaats waar deze activiteiten plaatsvinden.

Indien enig lid denkt een beroep te kunnen doen op deze collectieve ongevallenverzekering, dan dient deze binnen 2 x 24 uur na het ongeval hiervan melding te maken bij de secretaris van de vereniging.
De polisvoorwaarden zijn aanwezig bij het secretariaat.

Leden die niet bij de NBB geregistreerd zijn zoals Mini Dungkers, aspirantleden en recreantleden vallen niet onder de verzekering. Deelname aan het basketbal geschiedt daarom geheel op eigen risico.

Diversen

Artikel 22
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata, geboorteplaats, geslacht alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres(sen) van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Doorgifte van de gegevens zonder een besluit van de algemene vergadering en zonder het recht op bezwaar gebeurt voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens, waaronder aan de bond, en aan overheden of instellingen, onder andere in verband met te verkrijgen subsidies. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk gelet op het doel of een bestaande wettelijke verplichting. Het privacy statement van de vereniging is op de website geplaatst.

Artikel 23
De vereniging kent een beleid mbt goed gedrag waaronder tegengaan van pesten en seksuele intimidatie;dit beleid is gepubliceerd op de website; bij een vertrouwenspersoon kunnen leden indien noodzakelijk terecht. De vereniging hanteert Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG).De vertrouwenspersoon zorgt er voor dat vrijwilligers een VOG ondertekenen.

Artikel 24
Elk team kiest uit haar midden een aanvoerder en contactpersoon .
De aanvoerder is verantwoordelijk voor:
a) het goed functioneren van het team( in geval van jeugdteams ligt die verantwoordelijkheid bij de trainer/coach)
De contactpersoon is verantwoordelijk voor:
b) de uitvoering van de door het bestuur aan het team opgedragen taken door geefluik richting bestuur van hetgeen er leeft binnen het team( in geval van jeugdteams zijn dit meestal ouders)

Artikel 25
Aspirant-leden kunnen drie trainingen meedoen bij wijze van introductie. Uiterlijk na drie trainingen beslissen zij over hun lidmaatschap. Aan deze introductie zijn geen kosten of andere verplichtingen verbonden.

Artikel 26
Een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan worden gedaan door het bestuur en door de leden. Voorstellen van de leden dienen tenminste 5 dagen voor de algemene ledenvergadering ingediend te zijn bij het bestuur.

Artikel 27
Een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement is aangenomen indien ten minste de helft van het aantal aanwezige leden op de algemene ledenvergadering voor dit voorstel is.

Artikel 28
Wijzigingen van dit Huishoudelijk Reglement moeten door het bestuur aan haar leden bekend worden gemaakt. Deze bekendmaking geschiedt door opneming van het nieuwe reglement in Dungkmail en plaatsing op de website van de vereniging.

Artikel 29
In alle gevallen, waarin dit Huishoudelijk Reglement of de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering, gehouden te Den Dungen op 28 augustus 1991 en sindsdien gewijzigd, voor de laatste maal op 8 september 2018

Het bestuur.
Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Basketbalvereniging Den Dungk, gevestigd te Den Dungen, Wort 5 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40218795, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@dendungk.nl.

Leden van de vereniging geven middels het invullen van een aanmeldingsformulier of het ondertekenen van een toestemmingsverklaring aan accoord te gaan met het gebruik van persoonsgegevens. Vrijwilligers zoals bestuurders , trainers/coaches ed geven door ondertekening van een Geheimhoudingsverkalring aan te handelen conform deze privacy verklaring. Derden( dienstverleners) die persoonsgegevens nodig hebben waardoor de vereniging kan functioneren zoals de NBB tav het spelen van wedstrijden sluiten een verwerkingsovereenkomst af mbt het gebruik van persoonsgegevens.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst en het mogelijk maken wedstrijden te spelen en verzekerd te zijn.
Voornaam
Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
Ledenadministratie
Technische Commissie
Vrijwilligers Den Dungk
NBB

Administratie
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
Ledenadministratie
PenningmeesterDungkmail, website,

social media. Dag en weekbladen


Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Foto’s
Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.
Redactie Dungkmail
Website/Facebook Den Dungk/social media

Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.
Voornaam
Achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mail adres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:     Albert Swinkels

E-mail:                          Privacy@dendungk.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.